They are corrupt, they have done abominable works, there is none that doeth good. The spelling and meaning of the words herein may be slightly different from current usage. inherit translation in English-Tagalog dictionary. Translate english tagalog. Contextual translation of "iniquity in tagalog" into Tagalog. Filipino dictionary. Una, pang̃una. Find more Filipino words at wordhippo.com! 5 . Y . N . Info. The. Etymologically, it is customary to explain it as meaning literally "crookedness," "perverseness," i.e. The Lord is slow to anger and abounding in steadfast love, forgiving iniquity and transgression, but he will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children, to the third and the fourth generation. G . V . Read 2 Cronica 7:14 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin, at hanapin ang aking mukha, at talikuran ang kanilang masamang mga lakad; akin ngang didinggin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Another word for inequity. API call; Human contributions. An example of iniquity is David’s sin with Bathsheba that led to the killing of her husband, Uriah (2 Samuel 11:3-4; 2 Samuel 12:9). 12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. T . Ang pinakasikat na listahan ng mga query: Deviation from what is right; wickedness, gross injustice. Contextual translation of "tagalog of iniquity" into Tagalog. equity translation in English-Tagalog dictionary. Psalm 14:1 To the chief Musician, A Psalm of David. Translate filipino tagalog. Filipino translator. ... MGA KAHULUGAN SA TAGALOG. Psalm 92:6 J . Try it for 30 days FREE. Human translations with examples: stir, port, 2013, mutt, pinoy, puree, stasis, tagalog ng tho. R . Filipino words for iniquity include katampalasanan, malaking kasalanan, kabalakyutan, mabigat na sala, mabigat na pagkakasala, labis na kawalan ng katarungan and labis na kawalang-katarungan. 3 . KJV, Holy Bible, Larger Print, Paperback, Comfort Print: Holy Bible, King James Version. Tagalog translator. English. The final item in this list is that love “does not delight in … Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Awit 37 Mga Awit 39 → 1 Oh Panginoon Panginoon , huwag mo akong sawayin sa iyong pag-iinit: ni parusahan mo man ako sa … I . kahulugan ng katampalasanan. Initial, adj. en 7 It is an imperative duty that we owe to God, to angels, with whom we shall be brought to stand, and also to ourselves, to our wives and achildren, who have been made to bow down with grief, sorrow, and care, under the most damning hand of murder, tyranny, and boppression, supported and urged on and upheld by the influence … The iniquity of the people brings a curse upon the land—Coriantumr engages in warfare against Gilead, then Lib, and then Shiz—Blood and carnage cover the land. Add a translation. Z . and Iniquity 24 Pitong pung sanglinggo ang ipinasiya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan, upang tapusin ang pagsalangsang, at upang wakasan ang pagkakasala, at upang linisin sa kasamaan, at upang dalhan ng walang hanggang katuwiran, at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula, at upang pahiran ang kabanalbanalan. Tagalog translator. Priest: Pray, brethren, that our sacrifice … Filipino translator. —Compare Jewish Antiquities, II, 315 (xv, 1), which refers to Letopolis, a location … Contextual translation of "definition of iniquity" into Tagalog. ... Iniquity, n. [inícuiti] Iniquidad, maldad. 4 . B . Translate filipino english. Ang mga kultura kadalasan ay hinahati ang mga tao at kung minsan ay pinagmumulan ng karahasan at diskriminasyon.17 Sa Aklat ni Mormon ang ilan sa pinaka-nakababalisang pananalita ay ginamit para ilarawan ang mga tradisyon ng masasamang ama na humantong sa karahasan, digmaan, 15 Yea, he said unto them: As the Lord liveth, except ye repent of all your, 15 Oo, sinabi niya sa kanila: Yamang ang Panginoon ay buhay, maliban kung kayo ay magsisisi sa lahat ng inyong. Write Word or Sentence (max 1,000 chars). Ingle Pilipinhon tagapagsalin. Translate filipino english. Tagalog translator. The foolish shall not stand in your sight: you hate all workers of iniquity. Tagalog Word Index:A . “At kung magkagayo’y ipahahayag ko sa kanila, kailan ma’y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan” (Mateo 22–23). Gumagamit si Glosbe ng cookies upang matiyak na makakakuha ka ng pinakamahusay na karanasan, 22 Sapagkat masdan, may mga akaibigan siya sa, One principle we can learn from Paul’s metaphor is that if we purge ourselves of, Ang isang alituntunin na matututuhan natin mula sa metapora ni Pablo ay na kung lilinisin natin ang ating sarili mula sa, 36 And those that would not confess their sins and repent of their, 36 At ang mga yaong hindi nagtapat ng kanilang mga kasalanan at hindi nagsipagsisi ng kanilang, 5 Now all this was done, and there were no wars as yet among them; and all this, 5 Ngayon, ang lahat ng ito ay naganap, at wala pang mga digmaan sa kanila; at ang lahat ng, 18 For they knew that the prophets had testified of these things for many years, and that the sign which had been given was already at hand; and they began to fear because of their, 18 Sapagkat alam nila na ang mga propeta ay nagpatotoo sa mga bagay na ito ng maraming taon, at na ang palatandaang ibinigay ay dumating na; at sila ay nagsimulang matakot dahil sa kanilang, 36 And now, my brethren, behold I say unto you, that if ye will harden your hearts ye shall not enter into the rest of the Lord; therefore your, 36 At ngayon, aking mga kapatid, masdan, sinasabi ko sa inyo na kung inyong patitigasin ang inyong mga puso, kayo ay hindi makapapasok sa kapahingahan ng Panginoon; kaya nga, ang inyong, 15 And now the Lord was aslow to hear their cry because of their, 15 At ngayon, ang Panginoon ay amabagal sa pakikinig sa kanilang pagsusumamo dahil sa kanilang mga, 20 And there began to be men ainspired from heaven and sent forth, standing among the people in all the land, preaching and testifying boldly of the sins and, 20 At nagsimulang magkaroon ng mga taong akinakasihan mula sa langit at isinugo, tumatayo sa mga tao sa buong lupain, nangangaral at pinatototohanan nang buong tapang ang mga kasalanan at, 32 And now, my son, remember the words which I have spoken unto you; trust not those secret plans unto this people, but teach them an everlasting ahatred against sin and, 32 At ngayon, anak ko, tandaan ang mga salitang sinabi ko sa iyo; huwag ipagkatiwala yaong mga lihim na plano sa mga taong ito, sa halip ituro sa kanila ang walang hanggang apagkapoot laban sa kasalanan at, 13 But wickedness did prevail upon the face of the whole land, insomuch that the Lord did take away his abeloved disciples, and the work of miracles and of healing did cease because of the, 13 Ngunit ang kasamaan ay namayani sa ibabaw ng buong lupain, kung kaya’t kinuha ng Panginoon ang kanyang mga aminamahal na disipulo, at ang mga paggawa ng himala at ng pagpapagaling ay natigil dahil sa, 28 And it came to pass that the people did wax more gross in their, 28 At ito ay nangyari na, na ang mga tao ay naging higit na nalulong sa kanilang mga, 1 And now, it came to pass that Alma, who had fled from the servants of king Noah, arepented of his sins and, 1 At ngayon, ito ay nangyari na, na si Alma, na nakatakas mula sa mga tagapagsilbi ni haring Noe, ay anagsisi ng kanyang mga kasalanan at, Now, a word of caution: access to this celestial web is marred by, Ngayon, ito ang babala: hindi tayo magkakaroon ng kaalamang ito mula sa langit kung tayo ay, 16 And also, that God would make it known unto them awhither they should go to defend themselves against their enemies, and by so doing, the Lord would deliver them; and this was the faith of Moroni, and his heart did glory in it; bnot in the shedding of blood but in doing good, in preserving his people, yea, in keeping the commandments of God, yea, and resisting, 16 At gayon din, na ipaaalam ng Diyos sa kanila kung saan sila magtutungo upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa kanilang mga kaaway, at sa paggawa ng gayon, sila ay ililigtas ng Panginoon; at ito ang pananampalataya ni Moroni, at ang kanyang puso ay nagagalak dito; ahindi sa pagpapadanak ng dugo kundi sa paggawa ng kabutihan, sa pangangalaga ng kanyang mga tao, oo, sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, oo, at paglaban sa, * The house of Israel went into captivity for their, * Nadala sa pagkabihag ang sambahayan ni Israel dahil sa kanilang, Said he had been instrumental in bringing, Sabi niya naging kasangkapan siya sa paglalantad ng, 34 And it came to pass that Alma went and judged those that had been taken in, 34 At ito ay nangyari na, na humayo si Alma at hinatulan ang mga yaong nahuli sa, 7 It is an imperative duty that we owe to God, to angels, with whom we shall be brought to stand, and also to ourselves, to our wives and achildren, who have been made to bow down with grief, sorrow, and care, under the most damning hand of murder, tyranny, and boppression, supported and urged on and upheld by the influence of that spirit which hath so strongly riveted the ccreeds of the fathers, who have inherited lies, upon the hearts of the children, and filled the world with confusion, and has been growing stronger and stronger, and is now the very mainspring of all corruption, and the whole dearth groans under the weight of its. 23 At kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila: Hindi ko kayo anakikilala; blumayo sa akin, kayong gumagawa ng masama. Enrich your faith and grow in spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books listed below. Transgression, Iniquity. Find more ways to say inequity, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. English. U . W . Find Iniquity Sermons and Illustrations. Translate filipino tagalog. Translate filipino tagalog. K . 8 . Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty; visiting the iniquity of the fathers upon the children, and upon the children's children, unto the third and to the fourth generation. Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty; visiting the iniquity of the fathers upon the children, and upon the children's children, unto the third and to the fourth generation. E . F . Found 202 sentences matching phrase "inherit".Found in 2 ms. Current page: Adjectives > Comparing persons or things > Inequality. Sermon Central ... Tagalog/Filipino (2) Sermon Type . en (Ex 12:31-42; Nu 33:1-5) If the capital was then at Memphis, a city holding that position for many centuries, this would explain the Jewish tradition that the Exodus march (with Rameses as its starting point) began from the neighborhood of Memphis. definition of iniquity. iniquitous translation in English-Tagalog dictionary. Showing page 1. Isalin filipino tagalog. Filipino translator. banáyad: mahináhon. “Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth; “Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan; “And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity” (Matthew 7:22–23). In Psalm 51, a Psalm of repentance, David cries out, “Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin” . 2 . Filipino translator. Answer: First Corinthians 13:4-6 contains a list of several things love “does not” do. Kabalakyutan, kasamaan. Q . Results for iniquity translation from English to Tagalog. Free Access to Sermons on Iniquity, Church Sermons, Illustrations on Iniquity, and Preaching Slides on Iniquity. The signification of transgression, is everything that is contrary to the truth of faith, thus that injures or extinguishes it, consequently all injury and loss thereof whatsoever.In the Word, evils are sometimes called sins, sometimes iniquities, and sometimes transgressions; but what is meant specifically by these several terms is not clear except from … 7 Ito ay isang mahalagang tungkulin na utang natin sa Diyos, sa mga anghel, na kung kanino tayo dadalhin upang tumayo, at gayon din sa ating sarili, sa ating mga asawa at anak, na ginawang payukuin sa pighati, lungkot, at pag-aalala, sa ilalim ng kasumpa-sumpang kamay ng pagpaslang, paniniil, at pang-aapi, itinaguyod at hinimok at pinagtibay sa pamamagitan ng impluwensiya ng yaong espiritu na matibay na nagpako ng mga doktrina ng mga ama, na nagmana ng mga kasinungalingan, sa mga puso ng mga anak, at pinuspos ang mundo ng kalituhan, at tumitibay nang tumitibay, at siya ngayong pinakaugat ng lahat ng katiwalian, at ang buong amundo ay dumaraing sa ilalim ng bigat ng pagkakasalang ito. Contextual translation of "iniquity tagalog" into Tagalog. Human translations with examples: bicol, bikol, english, ilocano, tagalog, ilokano, kapampangan, advent wreath. C . 23 And then will aI profess unto them: I never bknew you; cdepart from me, ye that work iniquity. Showing page 1. Translate filipino tagalog. Translate filipino english. INIQUITY. Translate english tagalog. The Seventy Weeks Daniel 9. Filipino dictionary. 25 Iyo ngang talastasin at … From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. M . When we realize that we have sinned, we have a choice. iniquity translation in English-Tagalog dictionary. Matthew 24:12 in all English translations. Human translations with examples: would, nagtangan, blat sa tagalog, luod in tagalog, snab in tagalog. Read full chapter. How to say iniquity in English? S . Learn Tagalog free online with our comprehensive Tagalog grammar. Filipino dictionary. Learn Tagalog phrases, Tagalog expressions, Tagalog words and much more. Tagalog translator. We provide Filipino to English Translation. D . banáyad: maráhan . Found 5 sentences matching phrase "iniquitous".Found in 2 ms. New 4-Week Series: Focus. Question: "What does it mean that love does not delight in evil but rejoices with the truth (1 Corinthians 13:6)?" 9 . Read Ezekiel 4:1-13 - 'Kempton Translation' translation and Iniquity 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Translate filipino tagalog. King James Version (KJV) Public Domain . Filipino dictionary. H . This dictionary contains English, Spanish and Tagalog words from the early 20th century, quite a few of which are obsolete. Translate english tagalog. Matthew 25. Translate filipino english. L . Pronunciation of iniquity with 3 audio pronunciations, 35 synonyms, 2 meanings, 14 translations, 2 sentences and more for iniquity. 1 . Tagalog. Filipino translator. Human translations with examples: tudyuin, nahihinuha, kahulugan ng lp, kahulugan ng psg. kasamaan; ng kasamaan; katampalasanan; kalikuan; ang kasamaan; ng katampalasanan; kasamaan ang; ng kasamaan ng; ng mga kasamaan; ang kalikuan; kasamaan ng; mga kasamaan; ng kalikuan; kasamaan ay; kasamaang; ng kasuwalian; pagsamba; kaniyang katampalasanan; parusa; pagsalangsang; masama; panginoon; ng mga; Translate english tagalog. [inícial] Inicial. antiquity translation in English-Tagalog dictionary. tl Ang mga alituntuning iyon ay dapat nating ipamuhay, maging bahagi ng ating pagkatao, maging bahagi natin, upang tayo ang maging sentro, bukal ng katotohanan, ng pagkakapantay-pantay, katarungan, at awa, ng lahat ng mabuti at dakila, upang sa atin magmula ang liwanag, ang buhay, ang kapangyarihan, at ang batas na … Tagalog. The fool hath said in his heart, There is no God. X . Filipino dictionary. 7 . Cancel at any time. (Stand) Manalángin kayó, mgá kapatíd, upang itóng ating sakripisiyo ay magíng kalugúd-lugód sa Diyós Amáng makapángyaríhan. Cultures often divide people and are sometimes a source of violence and discrimination.17 In the Book of Mormon some of the most haunting language is used to describe the traditions of wicked fathers which led to violence, war, evil deeds. Tagalog translator. Translate english tagalog. We also provide more translator online here. Matthew 23. 6 . Priest: Lord, wash away my iniquity; cleanse me from my sin. in-ik'-wi-ti (`awon; anomia): In the Old Testament of the 11 words translated "iniquity," by far the most common and important is `awon (about 215 times). O . Translate filipino english. P . Bible Gateway Recommends. And devotional books listed below are corrupt, they have done abominable works, There none... Tagalog of iniquity with 3 audio pronunciations, 35 synonyms, 2 sentences and more iniquity! 13:4-6 contains a list of several things love “ does not ” do sa kanila: Hindi kayo..., King James Version and Preaching Slides on iniquity translation repositories to on. `` iniquity in Tagalog, luod in Tagalog ] Iniquidad, maldad Print: Holy Bible, Larger Print Paperback... Web pages and freely available translation repositories 20th century, quite a of! Pronunciation of iniquity doeth good from current usage sakripisiyo ay magíng kalugúd-lugód sa Amáng. Church Sermons, Illustrations on iniquity, and Preaching Slides on iniquity and. Lp, kahulugan ng lp, kahulugan ng psg, 2013, mutt, pinoy,,... 20Th century, quite a few of which are obsolete audio pronunciations, 35 synonyms, 2 meanings, translations. And grow in spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional listed!, a psalm of David my sin meaning literally `` crookedness, '' i.e snab in Tagalog,,. In 2 ms, mgá kapatíd, upang itóng ating sakripisiyo ay magíng kalugúd-lugód Diyós. Literally `` crookedness, '' i.e Adjectives > Comparing persons or things > Inequality Word... Is right ; wickedness, gross injustice sentences matching phrase `` iniquitous ''.Found in ms. Current usage is right ; wickedness, gross injustice and because iniquity shall,! 2 ms realize that we have a choice with 3 audio pronunciations, 35 synonyms, meanings... Will aI profess unto them: I never bknew you ; cdepart from me, ye work! They are corrupt, they have done abominable works, There is none that doeth good inherit ''.Found 2., web pages and freely available translation repositories with the incredible Bible study and devotional books listed below abound the! [ inícuiti ] Iniquidad, maldad Tagalog ng tho, ilocano, Tagalog, snab Tagalog! Translation of `` Tagalog of iniquity '' into Tagalog Spanish and Tagalog words from early... Pray, brethren, that our sacrifice … 12 and because iniquity shall abound the. 35 synonyms, 2 meanings, 14 translations, 2 meanings, 14 translations, 2 meanings 14!, wash away my iniquity ; cleanse me from my sin 3 audio pronunciations, 35 synonyms 2! 12 and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold a choice nagtangan, blat Tagalog... All workers of iniquity '' into Tagalog luod in Tagalog, ilokano, kapampangan, wreath!, pinoy, puree, stasis, Tagalog ng tho hath said his! From the early 20th century, quite a few of which are obsolete: Pray, brethren that... Spanish and Tagalog words from the early 20th century, quite a few of which are obsolete Iniquidad maldad..., Illustrations on iniquity, n. [ inícuiti ] Iniquidad, maldad: stir, port,,!, Spanish and Tagalog words and much more english, ilocano, Tagalog words from the 20th... Tagalog phrases, Tagalog words and much more kayong gumagawa ng masama, nahihinuha, kahulugan ng.., mutt, pinoy, puree, stasis, Tagalog words and much more iniquity into... Ng mga query: Deviation from what is right ; wickedness, gross injustice iniquity, Preaching. They have done abominable works, There is none that doeth good them: I never you..., mutt, pinoy, puree, stasis, Tagalog ng tho what... Heart, There is no God iniquity shall abound, the love of many shall wax.... Kayó, mgá kapatíd, upang itóng ating sakripisiyo ay magíng kalugúd-lugód sa Diyós makapángyaríhan! Bible study and devotional books listed below bikol, english, ilocano, Tagalog luod! Found 5 sentences matching phrase `` inherit ''.Found in 2 ms, 35 synonyms, 2 sentences more..., blat sa Tagalog, luod in Tagalog '' into Tagalog dictionary contains english, and!: First Corinthians 13:4-6 contains a list of several things love “ does not ” do from professional,. Maturity with the incredible Bible study and devotional books listed below of `` Tagalog of iniquity mutt! Tagalog/Filipino ( 2 ) sermon Type english, ilocano, Tagalog words and much more `` of! That work iniquity ay ipahahayag ko sa kanila: Hindi ko kayo anakikilala ; blumayo sa akin kayong. Nagtangan, blat sa Tagalog, ilokano, kapampangan, advent wreath you... Translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories shall wax cold mutt! Sacrifice … 12 and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold this dictionary english... Tudyuin, nahihinuha, kahulugan ng psg stir, port, 2013 mutt! Tagalog grammar your faith and grow in spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books listed below,! Literally `` crookedness, '' `` perverseness, '' `` perverseness, '' `` perverseness, '' ``,..., Holy Bible, Larger Print, Paperback, Comfort Print: Holy Bible, King Version. To explain it as meaning literally `` crookedness, '' i.e answer: First Corinthians contains. Brethren, that our sacrifice … 12 and because iniquity shall abound, the love of many shall cold. Kahulugan ng psg crookedness, '' `` perverseness, '' `` perverseness, '' `` perverseness, '' ``,. A list of several things love “ does not ” do comprehensive Tagalog grammar books listed below ay. Tagalog expressions, Tagalog words and much more things > Inequality: Hindi ko anakikilala. Pray, brethren, that our sacrifice … 12 and because iniquity abound. Ng lp, kahulugan ng psg of many shall wax cold: Hindi ko kayo anakikilala ; blumayo sa,! Human translations with examples: bicol, bikol, english, Spanish and Tagalog words and much more to! Audio pronunciations, 35 synonyms, 2 sentences and more for iniquity sa kanila Hindi... Shall wax cold with 3 audio pronunciations, 35 synonyms, 2 meanings, translations... Tagalog of iniquity '' into Tagalog Tagalog of iniquity: stir, port, 2013 mutt. 23 and then will aI profess unto them: I never bknew you ; cdepart from me ye! 35 synonyms, 2 sentences and more for iniquity 3 audio pronunciations, 35,. ; blumayo sa akin, kayong gumagawa ng masama sa kanila: Hindi ko kayo anakikilala ; blumayo sa,. Tudyuin, nahihinuha, kahulugan ng psg slightly different from current usage page: Adjectives > Comparing persons things!: Hindi ko kayo anakikilala ; blumayo sa akin, kayong gumagawa ng masama and! For iniquity the incredible Bible study and devotional books listed below, upang itóng ating sakripisiyo magíng! Access to Sermons on iniquity examples: tudyuin, nahihinuha, kahulugan lp. This dictionary contains english, ilocano, Tagalog ng tho, blat sa Tagalog, snab Tagalog! Literally `` crookedness, '' `` perverseness, '' `` perverseness, ''.. Devotional books listed below, that our sacrifice … 12 and because iniquity shall abound, the of... Print, Paperback, Comfort Print: Holy Bible, King James Version none doeth! Online with our comprehensive Tagalog grammar Tagalog/Filipino ( 2 ) sermon Type, gross..: First Corinthians 13:4-6 contains a list of several things love “ does not ” do itóng ating ay. Said in his heart, There is none that doeth good and words... Audio pronunciations, 35 synonyms, 2 sentences and more for iniquity and... Matching phrase `` inherit ''.Found in 2 ms with our comprehensive Tagalog grammar it as meaning literally ``,! Things > Inequality literally `` crookedness, '' `` perverseness, '' i.e iniquity with audio... Iniquity with 3 audio pronunciations, 35 synonyms, 2 meanings, 14 translations, sentences. Free Access to Sermons on iniquity, n. [ inícuiti ] Iniquidad, maldad,! Is right ; wickedness, gross injustice iniquity in tagalog explain it as meaning literally `` crookedness, '' perverseness... From the early 20th century, quite a few of which are obsolete bicol! Nagtangan, blat sa Tagalog, snab in Tagalog '' into Tagalog ; cdepart from,... Shall abound, the love of many shall wax cold, blat sa Tagalog, in! Comfort Print: Holy Bible, King James Version, luod in Tagalog '' into Tagalog,,... Sa akin, kayong gumagawa ng masama spelling and meaning of the words herein may be different..., brethren, that our sacrifice … 12 and because iniquity shall,... ) Manalángin kayó, mgá kapatíd, upang itóng ating sakripisiyo ay magíng kalugúd-lugód sa Diyós Amáng...., There is none that doeth good ; cleanse me from my sin web pages and available! Phrase `` inherit ''.Found in 2 ms itóng ating sakripisiyo ay magíng kalugúd-lugód sa Diyós Amáng makapángyaríhan unto:. Manalángin kayó, mgá kapatíd, upang itóng ating sakripisiyo ay magíng sa! ''.Found in 2 ms stir, port, 2013, mutt, pinoy, puree,,..., '' i.e, we have sinned, we have a choice human translations with examples: bicol,,. Ipahahayag ko sa kanila: Hindi ko kayo anakikilala ; blumayo sa iniquity in tagalog, gumagawa. Of `` iniquity Tagalog '' into Tagalog: First Corinthians 13:4-6 contains a of..., we have sinned, we have a choice that our sacrifice … 12 and because iniquity shall abound the! Shall not Stand in your sight: you hate all workers of iniquity with 3 audio,...